آغاز عملیات تخریب ساختمان وراث مرحوم پشت کوهی واقع در سراهی بانک ملی در راستای تعریض خیابان امام خمینی ( ره ) توسط شهرداری ماکو

آغاز عملیات تخریب ساختمان وراث مرحوم  پشت کوهی واقع در سراهی بانک ملی در راستای تعریض خیابان امام خمینی ( ره )
توسط شهرداری ماکوعملیات تعویض جداول روفوژ بلوار شهید جواد قنبری شهر ماکو