اجرای عملیات آسفالت ریزی
لاین جنوبی کمربندی ولیعصر(عج)

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ماکو عملیات آسفالت ریزی لاین جنوبی کمربندی حضرت ولیعصر(عج) توسط شهرداری ماکو آغاز شد.آماده سازی آرامستان وادی رحمت ماکو
جهت برگزاری مراسم پنجشنبه آخر سال