شستشوی خیابان ها و جداول سطح شهر به منظور استقبال از نوروز 1401 توسط شهرداری ماکو

شستشوی خیابان ها و جداول سطح شهر به منظور استقبال از نوروز ۱۴۰۱ توسط شهرداری ماکونصب پرچم های رنگی سال نو مبارک در نقاط مختلف سطح شهر به منظور استقبال از نوروز 1401 توسط شهرداری ماکو