آگهی مزایده
فروش زمین شهرداری ماکو

آگهی مزایده فروش زمین شهرداری ماکو:

شهرداری ماکو در نظر دارد باستناد مصوبه شماره 48 مورخه 22/12/1400 شورای اسلامی شهر و رای کمیته انطباق به شماره 140174 مورخه 24/12/1400  تعداد 7 قطعه از قطعات تفکیکی خود را با مشخصات و قیمت کارشناسی ذکر شده در جدول ذیل از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد املاک و دریافت اسناد و شرایط آگهی مزایده به شعبه درآمد شهرداری مراجعه نمایند.

آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1401/08/16 می باشد.

ردیف

مشخصات قطعه

مساحت

(متر مربع)

آدرس

قیمت پایه هر متر مربع (ريال)

قیمت پایه کل قطعه (ريال)

سپرده (ريال)

1

29

297/60

شهرک ولیعصر (زمین های هفته بازار)

110.000.000

32.736.000.000

3.500.000.000

2

36

297/60

شهرک ولیعصر (زمین های هفته بازار)

100.000.000

29.760.000.000

3.000.000.000

3

52

260

شهرک ولیعصر (زمین های هفته بازار)

110.000.000

28.600.000.000

3.000.000.000

4

73

300

شهرک ولیعصر (زمین های هفته بازار)

250.000.000

75.000.000.000

7.500.000.000

5

107

200

شهرک ولیعصر (زمین های هفته بازار)

120.000.000

24.000.000.000

2.500.000.000

6

124

248

شهرک ولیعصر (زمین های هفته بازار)

110.000.000

27.280.000.000

3.000.000.000

7

127

248

شهرک ولیعصر (زمین های هفته بازار)

100.000.000

24.800.000.000

2.500.000.000

عملیات آسفالت ریزی کوچه سهند
خیابان استادان