لیست اعضای شورای اسلامی شهر ماکو

عزیز برگ نی

رئیس شورا

واحد داداش زاده

نائب رئیس شورا

خیام احمدی

عضو شورا

علی اسماعیل زاده

عضو شورا

افشین مرد علیزاده

عضو شورا