لیست اعضای شورای اسلامی شهر ماکو

بهنام رستم زاده

نائب رئیس شورا

اسلام پور قنبر

خزانه دار و منشی شورا

حسن هاشم زاده سنگر

عضو شورا

  واحد داداش زاده

عضو شورا

جعفر بایرام زاده

رئیس شورا