لیست اعضای شورای اسلامی شهر ماکو

بهنام رستم زاده

رئیس شورا

اسلام پور قنبر

نائب رئیس شورا

حسن هاشم زاده سنگر

خزانه دار و منشی شورا

حجت پام

عضو شورا

جعفر بایرام زاده

عضو شورا