لیست اعضای شورای اسلامی شهر ماکو

جعفر بایرام زاده

رئیس شورا

حجت پام

نائب رئیس شورا

بهنام رستم زاده

خزانه دار و منشی شورا

اسلام پورقنبر

عضو شورا

حسن هاشم زاده سنگر

عضو شورا