شهرداران تاریخ ماکو

ردیف
نام و نام خانوادگی
تاریخ تولد
از تاریخ
تا تاریخ
1
یونس میرزازاده 1319
57/06/18
58/12/19
2
احمد حیدرپور 1304
58/02/21
58/08/07
3
ناصر ماکوئی 1321
58/08/08
59/02/25
4
یوسف نسودی 1317
59/02/27
59/07/05
5
محمد عباسپور 1333
59/07/07
60/08/06
6
پرویز ژگان 1331
60/08/10
63/01/07
7
محمد عزیزی 1336
63/01/21
65/10/18
8
محمد سبحانی 1334
65/10/18
69/05/31
9
حسین یاسمی زاده 1336
69/05/31
71/03/05
10
پاشا دلیر علی ملک 1334
71/03/05
73/07/17
11
جعفرصادق باقرلو 1338
73/07/17
77/05/18
12
منوچهر فرضی 1343
77/05/19
79/06/02
13
ابراهیم تقی زادگان 1339
79/06/03
82/04/01
14
جعفر قلعه جوقی 1341
82/03/11
83/03/10
15
بهمن صفری 1339
83/03/23 84/01/31
16
میر محمد سید احمدی 1346
84/01/24
86/02/08
17
علی خادم نژاد 1341
86/03/17
88/08/26
18
فخرالدین هاشم زاده 1345
88/11/07
92/06/12
19
منوچهر فرضی 1343
92/09/25
94/09/24
20
مهدی احمدی 1346
95/04/22
96/10/11
21
نعمت محرم پور
1350
96/02/25
98/09/06
22
علی یوسفی ماکوئی
1364
99/03/01
ادامه دارد