آگهی مزایده
فروش زمین شهرداری ماکو

آگهی مزایده، فروش زمین شهرداری ماکو:

شهرداری ماکو در نظر دارد باستناد مصوبه شماره 48 مورخه 1400/12/22 شورای اسلامی شهر و رای کمیته انطباق به شماره 140174 مورخه 1400/12/24  تعداد 7 قطعه از قطعات تفکیکی خود را با مشخصات و قیمت کارشناسی ذکر شده در جدول ذیل از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی  به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد املاک و دریافت اسناد و شرایط آگهی مزایده به شعبه درآمد شهرداری مراجعه نمایند.
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه  1401/09/09می باشد.


نصب اِلمان کوهنورد در میدان مرزداران