آگهی مزایده فروش زمین
شهرداری ماکو

آگهی مزایده فروش 4 قطعه از زمین های شهرک ولیعصر ( محل هفته بازار سابق ) از طریق درگاه اینترنتی setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیک دولت

آخزین مهلت دریافت اسناد مزایده : 1402/12/03 ساعت 19:00آگهی مزایده فروش ضایعات
شهرداری ماکو