آغاز عملیات آسفالت ریزی باند شمالی خیابان جهاد

آغاز عملیات آسفالت ریزی باند شمالی خیابان جهاد توسط شهرداری ماکو
پایان عملیات آسفالت ریزی خیابان استادان