آغاز عملیات آسفالت ریزی خیابان فردوسی

آغاز عملیات آسفالت ریزی خیابان فردوسی توسط شهرداری ماکو
پایان عملیات آسفالت ریزی خیابان معلم