آغاز عملیات آسفالت ریزی خیابان هشترودی

آغاز عملیات آسفالت ریزی خیابان هشترودی توسط شهرداری ماکو

پایان عملیات آسفالت ریزی خیابان فارابی