آغاز عملیات آسفالت ریزی خیابان معلم

آغاز عملیات آسفالت ریزی خیابان معلم توسط شهرداری ماکو

پایان عملیات آسفالت ریزی خیابان انتظام