آغاز عملیات آسفالت ریزی خیابان انتظام

آغاز عملیات آسفالت ریزی خیابان انتظام توسط شهرداری ماکو
پایان عملیات آسفالت ریزی باند شمالی خیابان جهاد