آغاز عملیات آسفالت ریزی خیابان شهید رجایی

آغاز عملیات آسفالت ریزی خیابان شهید رجایی توسط شهرداری ماکو
پایان عملیات آسفالت ریزی خیابان فردوسی