آغاز عملیات آسفالت ریزی خیابان استادان

آغاز عملیات آسفالت ریزی خیابان استادان توسط شهرداری ماکو

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار ماکو از روند آسفالت ریزی معابر اصلی شهری