آغاز عملیات آسفالت ریزی لاین جنوبی بلوار مدرس

آغاز عملیات آسفالت ریزی لاین جنوبی بلوار مدرس حدفاصل راهنمایی و رانندگی تا پایان بلوار مدرس توسط شهرداری ماکو

آغاز عملیات تراش آسفالت لاین جنوبی بلوار مدرس