آغاز عملیات قیرپاشی باند شمالی خیابان جهاد

آغاز عملیات قیرپاشی باند شمالی خیابان جهاد جهت اجرای آسفالت ریزی توسط شهرداری ماکو

آغاز عملیات تراش آسفالت خیابان معلم