آغاز عملیات تراش آسفالت خیابان معلم

آغاز عملیات تراش آسفالت خیابان معلم جهت اجرای آسفالت ریزی توسط شهرداری ماکو


آغاز عملیات تراش آسفالت خیابان انتظام