آغاز عملیات تراش آسفالت خیابان انتظام

آغاز عملیات تراش آسفالت خیابان انتظام جهت اجرای آسفالت ریزی توسط شهرداری ماکو
آغاز عملیات آسفالت ریزی خیابان استادان