آغاز عملیات تراش آسفالت لاین جنوبی بلوار مدرس

آغاز عملیات تراش آسفالت لاین جنوبی بلوار مدرس حدفاصل راهنمایی و رانندگی تا پایان بلوار مدرس توسط شهرداری ماکو

تعویض و نوسازی چراغ های راهنمایی و رانندگی هشداردهنده سطح شهر توسط شهرداری ماکو