آغاز شناسنامه دار کردن الکترونیکی درختان شهر ماکو

آغاز شناسنامه دار کردن الکترونیکی درختان شهر ماکو با استفاده از سامانه نرم افزاری حامی درخت توسط شهرداری ماکو


آغاز عملیات آسفالت ریزی خیابان شهید رجایی