آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ماکو به تشک نجات قابل حمل مجهز شد

آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ماکو به تشک نجات قابل حمل مجهز شد.
عملیات آسفالت ریزی محله قزبعلی