آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری ماکو به سیستم جدید خاموش کننده آتش واترمیست AFT مجهز شد

آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری ماکو به سیستم جدید خاموش کننده آتش واترمیست AFT مجهز شد

در راستای ارائه خدمات ایمنی به شهروندان 3 دستگاه خاموش کننده آتش واتر میست ساخت کشور آلمان توسط شهرداری ماکو به مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال خریداری و به تجهیزات امدادی آتشنشانی شهرداری ماکو افزوده شد.

این دستگاه جدید دارای مخزن مواد خاموش کننده و کپسول تحت فشار و کپسول هوای اکسیژن است که می تواند آب و خاموش کننده را با سرعت بسیار بالا بر حریق جاری نموده و قادر به خاموش کردن هرگونه حریق می باشد.


آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ماکو به تشک نجات قابل حمل مجهز شد