بازدید اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار ماکو از مراحل آماده سازی میدان موقت میوه در ورودی شهر ماکو توسط شهرداری

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار ماکو از مراحل آماده سازی میدان موقت میوه در ورودی شهر ماکو توسط شهرداری

به مناسبت روز درختکاری