بازدید اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار ماکو از روند آسفالت ریزی معابر اصلی شهری

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار ماکو از روند آسفالت ریزی معابر اصلی شهریعملیات تراش آسفالت خیابان استادان