بازدید فرماندار شهرستان ماکو بهمراه شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ماکو از روند آسفالت ریزی معابر اصلی شهری

بازدید فرماندار شهرستان ماکو بهمراه شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ماکو از روند آسفالت ریزی معابر اصلی شهری
آغاز عملیات آسفالت ریزی باند شمالی خیابان جهاد