بازدید فرماندار شهرستان ماکو بهمراه شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ماکو از زمین های ارتش جهت اجرای طرح تفصیلی

بازدید فرماندار شهرستان ماکو بهمراه شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ماکو از زمین های ارتش جهت اجرای طرح تفصیلی


بازدید فرماندار شهرستان ماکو بهمراه شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ماکو از روند آسفالت ریزی معابر اصلی شهری