در راستای مسیرگشایی و تعریض خیابان امام(ره)، مصالحه و تخریب ملک در تعریض
در ادامه تعریض و مسیرگشایی خیابان امام(ره) و با توجه به فوریت و لزوم تعریض این خیابان که عبور و مرور شهروندان را با مشکل مواجه کرده است. بعد از توافق با مالک...

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ماکو، در ادامه تعریض و مسیرگشایی خیابان امام(ره) و با توجه به فوریت و لزوم تعریض این خیابان که عبور و  مرور شهروندان را با مشکل مواجه کرده است، بعد از توافق با مالک و انجام اقدامات قانونی ملک فوق توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری ماکو مصالحه و در حال تخریب می باشد.
انجام عملیات مهار سنگ، توسط واحد فضای سبز شهرداری ماکو
با توجه به قرار گرفتن منازل مسکونی در قسمت کوهپایه محله برج و خطر ریزش سنگ در این ناحیه، عملیات مهار سنگ در این ناحیه توسط واحد فضای سبز انجام گرفت