گزارش آخرین پنجشنبه سال و زیارت اهل قبور در مورخه 1402/12/17
استقرار نیروی انسانی و خودروهای آتش نشانی جهت تسهیل عبور و مرور و ایمنی ، اختصاص چهار دستگاه مینی بوس و دو دستگاه تاکسی جهت جابجایی همشهریان محترم از داخل شهر به وادی رحمت و بالعکس و همچنین در داخل محوطه وادی رحمت شهرستان ماکو با همکاری واح های خدمات شهری ، آتش نشانی و سازمان حمل و نقل شهرداری ماکو

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ماکو ، سرپرست اداره خدمات شهری و مسئول واحد آتش نشانی نسبت به استقرار نیروی انسانی و خودروهای آتش نشانی جهت کنترل ترافیک و تسهیل عبور و مرور و ایمنی همشهریان محترم و مسئول سازمان حمل و نقل نسبت به اختصاص دو دستگاه مینی جهت جابحایی همشهریان عزیز از داخل شهر به وادی رحمت و  همچنین دو دستگاه مینی بوس و دو دستگاه تاکسی جهت جابجایی افراد مسن و لوازم پذیرایی و نذورات در داخل محوطه وادی رحمت شهرستان ماکو در مورخه 1402/12/17 به مناسبت آخرین پنجشنبه سال و زیارت اهل قبور اقدام نمودند.


کاشت درختان بومی به مناسبت روز درختکاری
شهرداری ماکو