احسان ماندگار

احسان ماندگار

خانواده محترم حسین زاده

ضمن عرض تسلیت ، نیک اندیشی تان را در احیای سنت پسندیده نیکوکاری و اهدای خیرات و احسانات مرحومه جیران عباس زاده به مبلغ 300/000/000 میلیون ریال جهت خرید تجهیزات امداد و نجات در کوهستان برای آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری ماکو را ارج می نهیم ، امید آن داریم این الگوی بایسته در سطح جامعه تعمیم و تکثیر یابد .خرید 30 عدد آبخوری پارک توسط شهرداری ماکو