جاگذاری نیمکت و گلدان های تزئینی در خیابان سعدی

جاگذاری نیمکت و گلدان های تزئینی در خیابان سعدی توسط شهرداری ماکو

نصب چراغ های چشمک زن در سرعت گیرهای سطح شهر