اجرای عملیات آسفالت ریزی
لاین جنوبی بلوار شهید قنبری

اجرای عملیات آسفالت ریزی لاین جنوبی بلوار شهید قنبری توسط شهرداری ماکو


اجرای عملیات آسفالت ریزی
ورودی شهر