اجرای عملیات آسفالت ریزی خیابان امیرکبیر

اجرای عملیات آسفالت ریزی خیابان امیرکبیر
 


عملیات زیر سازی لاین جنوبی کمربندی ولیعصر(عج)
جهت آماده سازی برای عملیات آسفالت ریزی