اجرای عملیات فنس کشی پارک شادی
جهت توسعه کشت درختان بومی شهرستان ماکو

اجرای عملیات فنس کشی پارک شادی، جهت توسعه کشت درختان بومی شهرستان ماکو:

به گزارش پایگاه خبری شهرداری ماکو، شهرداری ماکو در راستای توسعه فضای سبز و ایجاد بانک ژنتیکی  برای حفظ گونه های بومی  شهرستان ماکو نسبت به کشت این گونه ها در زمین های بکر اطراف پارک شادی با مشارکت سازمان مردم نهاد درختکاران ماکو اقدام خواهد نمود و در حال حاضر فنس کشی اطراف محل مورد نظر توسط شهرداری ماکو شروع شده است.

مراسم تحلیف اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر ماکو