اجرای عملیات خاکریزی، تسطیح و زیرسازی خیابان امام(ره)

در راستای تعریض خیابان امام(ره):
اجرای عملیات خاکریزی، تسطیح و زیرسازی خیابان امام(ره) حدفاصل بانک کشاورزی تا میدان امام حسین(ع)

پایان عملیات آسفالت ریزی خیابان استقلال