اجرای عملیات رنگ آمیزی جداول سطح شهر
توسط اداره خدمات شهری شهرداری ماکو

به گزارش واحد روابط عمومی و شورای اسلامی شهر ماکو، عملیات رنگ آمیزی جداول رفیوژها توسط اداره خدمات شهری شهرداری ماکو در حال اجرا می باشد.26 آذر
روز حمل و نقل و رانندگان گرامی باد