اجرای طرح رنگ آمیزی تنه درختان سطح شهر ماکو با رنگ محافظ تنه و ترکیب قارچ کش و حشره کش مخصوص به منظور مبارزه با حشرات ، آفات و مقابله با شیوع بیماری های قارچی توسط شهرداری ماکو

اجرای طرح رنگ آمیزی تنه درختان سطح شهر ماکو با رنگ محافظ تنه و ترکیب قارچ کش و حشره کش مخصوص به منظور مبارزه با حشرات ، آفات و مقابله با شیوع بیماری های قارچی توسط شهرداری ماکوعملیات رنگ آمیزی سرعت گیرها و گذرگاه های عابر پیاده سطح شهر ماکو توسط شهرداری ماکو