جایگذاری تیرهای چراغ برق در بلوار حضرت ولیعصر ( عج ) با مشارکت شهرداری ماکو و شرکت توزیع نیروی برق شهرستان ماکو

جایگذاری تیرهای چراغ برق در بلوار حضرت ولیعصر ( عج ) با مشارکت شهرداری ماکو و شرکت توزیع نیروی برق شهرستان ماکوکاشت 21 هزار و 500 گلدان گل فصلی در نقاط مختلف سطح شهر به منظور استقبال از نوروز 1401 توسط شهرداری ماکو