خرید تجهیزات باغبانی توسط شهرداری ماکو

خرید تجهیزات باغبانی شامل دو دستگاه اره با کاربری شاخه زنی و شمشادزنی ، چهار دستگاه اره موتوری و چهار دستگاه حاشیه زن جهت هرس درختان و درختچه های فضای سبز شهر ماکو توسط ششهرداری ماکوآغاز عملیات آسفالت ریزی لاین جنوبی بلوار مدرس