کاشت 21 هزار و 500 گلدان گل فصلی در نقاط مختلف سطح شهر به منظور استقبال از نوروز 1401 توسط شهرداری ماکو

کاشت ۲۱ هزار و ۵۰۰ گلدان گل فصلی در نقاط مختلف سطح شهر به منظور استقبال از نوروز ۱۴۰۱ توسط شهرداری ماکو


نصب چراغ های روشنایی در میدان حضرت ولیعصر ) عج ( در آستانه نوروز 1401 توسط شهرداری ماکو