کاشت درخت های زینتی کاج نوئل در خیابان امام (ره)

کاشت درخت های زینتی کاج نوئل در خیابان امام ( ره ) توسط شهرداری ماکو
جاگذاری نیمکت و گلدان های تزئینی در خیابان سعدی