خط کشی خیابان های سطح شهر ماکو توسط شهرداری ماکو

خط کشی خیابان های سطح شهر ماکو توسط شهرداری ماکوبه مناسبت 7 فروردین روز ملی هنرهای نمایشی