عملیات آسفالت ریزی بلوار مدرس، حدفاصل ورودی شهر تا ترمینال

عملیات آسفالت ریزی بلوار مدرس، حدفاصل ورودی شهر تا ترمینال مسافربری:

به گزارش پایگاه خبری شهرداری ماکو، عملیات آسفالت ریزی بلوار مدرس حدفاصل ورودی شهر تا ترمینال مسافربری در راستای ساماندهی وضعیت معابر شهری و رضایت شهروندان توسط شهرداری ماکو آغاز گردید.

روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ماکو

عملیات تراش آسفالت، حدفاصل ورودی شهر تا ترمینال مسافربری