عملیات آسفالت ریزی خیابان انتظام

عملیات آسفالت زیزی خیابان انتظام توسط شهرداری ماکو

خرید 200 عدد گلدان بتنی توسط شهرداری ماکو