عملیات خط کشی ترافیکی
خیابان طالقانی و قسمتی از شهرک ولیعصر (عج)

عملیات خط کشی ترافیکی

خیابان طالقانی و قسمتی از شهرک ولیعصر (عج)
اجرای عملیات آسفالت ریزی خیابان امیرکبیر