عملیات رنگ آمیزی جداول بلوار شهید جواد قنبری توسط شهرداری ماکو

عملیات رنگ آمیزی جداول بلوار شهید جواد قنبری توسط شهرداری ماکوپخش کیسه های زباله بین شهروندان و جمع آوری سبزه های عید در روز طبیعت توسط شهرداری ماکو