عملیات رنگ آمیزی سرعت گیرها و گذرگاه های عابر پیاده سطح شهر ماکو توسط شهرداری ماکو

عملیات رنگ آمیزی سرعت گیرها و گذرگاه های عابر پیاده سطح شهر ماکو توسط شهرداری ماکوعملیات رنگ آمیزی جداول بلوار شهید جواد قنبری توسط شهرداری ماکو