عملیات تخریب ساختمان بانک تجارت
در راستای مسیرگشایی و تعریض خیابان امام (ره)

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ماکو، در راستای تعریض خیابان امام(ره) ساختمان بانک تجارت جهت مسیرگشایی تخریب شد.


رنگ آمیزی جداول سطح شهر
کمربندی ولیعصر (عج)