عملیات تراش آسفالت خیابان استادان

عملیات تراش آسفالت خیابان استادان توسط شهرداری ماکو
پایان عملیات آسفالت ریزی خیابان هشترودی