عملیات تراش آسفالت و آسفالت ریزی خیابان گلگشت (قره کورپی تا سه راهی قلعه جوق)

به گزارش پایگاه خبری شهرداری ماکو در ادامه نهضت آسفالت ریزی معابر شهری ، جهت رفاه حال شهروندان محترم عملیات تراش آسفالت و آسفالت ریزی خیابان گلگشت حدفاصل قره کورپی تا سه راهی قلعه جوق، خیابان گلباد، خیابان شهید مرتضی حسن زاده توسط شهرداری ماکو خاتمه پذیرفت.
عملیات تراش آسفالت و آسفالت ریزی خیابان های شهید مطهری، سعدی، هجرت، فرهنگ و 29 بهمن